Joiku Booking sopimusehdot - Verkkokaupan myyjä

Joiku Booking on verkkokauppa-alusta, jonka avulla asiakas voi luoda oman verkkokaupan tuotteidensa ja palveluidensa tarjoamiseksi ja myymiseksi verkossa. Joiku Booking tarjoaa kattavat integroinnit erilaisiin myyntikanaviin, ml. maailman suurimpiin majoitus- ja aktiviteettipalveluntarjoajiin taaten asiakkaan palveluille laajimman mahdollisen yleisön.

Luomalla Joiku Booking -tilin tai käyttämällä Joiku Booking verkkokauppa-alustaa hyväksyt nämä palveluehdot. Tämä sopimus tehdään sinun taikka yrityksesi tai organisaatiosi (“Asiakas”) ja Comgate Oy:n (“Myyjä”) välillä ja se koskee Joiku verkkokauppa-alustan käyttöönottoa ja käyttöä (“Palvelu”). Mikäli otat Palvelun käyttöön yrityksen tai organisaation puolesta vakuutat, että sinulla on oikeus tehdä sitovia sopimuksia yrityksen nimissä ja lukuun.

Koekäyttö

Myyjä voi tarjota Asiakkaalle mahdollisuutta Palvelun määräaikaiseen, maksuttomaan koekäyttöön. Koekäyttöön sovelletaan näitä ehtoja. Koekäyttöjakson aikana Asiakas voi koska tahansa irtisanoa Palvelun päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Mikäli Asiakas ei irtisano Palvelua ennen koekäyttöjakson päättymistä, Myyjällä on oikeus veloittaa ja Asiakkaalla on velvollisuus maksaa Palvelusta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palvelun käyttö

Asiakkaalla ja Asiakkaan lukuun toimivilla kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää Palvelua liiketoiminnassaan sopimuksen voimassaoloajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan, eikä jälleenmyydä tai muutoin jaella Palvelua kolmansille osapuolille ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

Käyttäjätunnukset ja niiden käyttö

Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät Palvelun käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle viipymättä, mikäli käyttäjätunnus joutuu kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen väärinkäytöstä.

Asiakas sitoutuu seuraaviin käyttäjätunnusten hyväksyttävää käyttöä koskeviin ehtoihin.

  • Lainvastainen toiminta. Asiakas ei käytä tiliään tai Palvelua lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka edistää lainvastaista toimintaa tai kannustaa muita lainvastaiseen toimintaan;
  • Asiakkaan aineisto. Asiakas vastaa kaikesta Palvelussa julkaisemastaan tai sinne tuomastaan aineistosta, ml. tuotteista ja palveluista;
  • Asiakas ei tarjoa tuotteita tai palveluita tai julkaise tai tuo Palveluun aineistoa, joka loukkaa kolmansien immateriaalioikeuksia, kuten esimerkiksi tekijänoikeutta tai tavaramerkkejä;
  • Asiakas ei käytä käyttäjätunnuksiaan tai Palvelua pyrkiäkseen saamaan oikeudettoman pääsyn mihinkään Asiakkaalle kuulumattomaan järjestelmään, verkkoon, palveluun tai tilille eikä pyri millään tavoin heikentämään Palvelun tietoturvaa.

Myyjä pidättää oikeuden jäädyttää Asiakkaan käyttäjätunnus ja irtisanoa Palvelu, mikäli Asiakas tai sen käyttäjä rikkoo edellä mainittuja tilinkäyttöehtoja.

Palvelun sisältö ja palvelutaso

Asiakas vastaa siitä, että Palvelu soveltuu Asiakkaan käyttötarkoitukseen ja että se täyttää Asiakkaan Palvelua koskevat vaatimukset. Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

Myyjä toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on. Myyjä pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa Palvelua tai sen osaa, taikka lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen.

Palvelu sisältää Asiakkaan henkilöstön koulutukseen liittyviä tehtäviä vain siltä osin kuin niistä on kirjallisesti sovittu.

Myyjä vastaa Asiakkaan aineiston varmuuskopioinnista. Myyjä ei kuitenkaan vastaa sellaisesta Asiakkaan aineiston tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta tai vahingoittumisesta, joka on aiheutunut Asiakkaan tunnisteen käytöstä tai muutoin Asiakkaan omalla toiminnalla.

Hinnat ja maksuehdot

Palvelu laskutetaan Myyjän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti 3 kk laskutusjaksoissa etukäteen. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa hinnastoa. Hinnaston muutoksesta ilmoitetaan Asiakkaalle 30 päivää etukäteen.

Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Immateriaalioikeudet ja Asiakkaan aineisto

Tällä sopimuksella ei siirretä olemassa olevia immateriaalioikeuksia osapuolten kesken.

Immateriaalioikeudet Palveluun ja Myyjän aineistoon sekä niihin tehtyihin muutoksiin kuuluvat Myyjälle tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Myyjällä on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa Palvelun tuottamiseksi sekä sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakas hyväksyy, että syöttäessään Palveluun aineistoa (a) internetin käyttäjät voivat tarkastella Asiakkaan aineistoja; (b) Myyjä voi tallentaa, ja jos aineisto on ladattu julkiseksi, näyttää aineistoja yleisölle, ja (c) Myyjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta,  koska tahansa tarkastella Asiakkaan aineistoja sekä tarvittaessa poistaa Asiakkaan aineisto Palvelusta.

Myyjällä on ei-eksklusiivinen oikeus ja lisenssi käyttää Asiakkaan nimeä, tavaramerkkejä, tunnuksia ja logoja Palvelun markkinoinnissa.

Henkilötietojen suoja

Siltä osin kuin Myyjä käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta, sovelletaan käsittelyyn Tietojenkäsittelysopimusta.

Palvelun keskeyttäminen

Myyjällä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen Asiakkaalle, mikäli Asiakas (a) ei ole maksanut Myyjän lähettämää laskua Palvelun käytöstä, (b) rikkoo tätä sopimusta; tai (c) käyttää Palvelua tämän sopimuksen vastaisesti. Myyjällä on lisäksi oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan pääsy Palveluun tai keskeyttää Palvelu, mikäli Myyjä perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan Palvelua tai käyttävän Palvelua muutoin tavalla, joka vaarantaa Palvelun tuottamisen muille käyttäjille.

Myyjällä on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tarpeellisten asennus-, muutos-, huolto- tai päivitystoimenpiteiden vuoksi. Keskeytyksistä pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen.

Vastuunrajoitus

Myyjä ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan Palvelun käytöstä tai siitä, että Asiakas ei ole voinut käyttää Palvelua.

Myyjä ei vastaa kolmansien osapuolten teoista tai laiminlyönneistä.

Myyjän vahingonkorvausvastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu enintään vahinkoa edeltävältä laskutuskaudelta Myyjän Palvelusta laskuttamaan summaan.

Asiakkaan vastuu ja kolmannet osapuolet

Asiakas vastaa täysimääräisesti (a) tavarasta ja palvelusta, jota Asiakas myy tai markkinoi Palvelussa sekä niihin liittyvistä virheistä ja ongelmatapauksista kuten ylibuukkauksista, (b) Palveluun syöttämästään Asiakkaan aineistosta sekä (c)  siitä, että Asiakkaan tavara, palvelu ja aineisto on Palveluun liitettyjen kolmansien osapuolten palvelujen ehtojen mukainen. Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaan Palvelussa myymästä tavarasta tai palvelusta eikä Asiakkaan aineistosta.

Asiakas on velvollinen noudattamaan Palveluun liitettyjen ja Asiakkaan käyttöönottamien kolmansien osapuolten palvelujen sopimusehtoja.

Asiakas on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan Myyjää sellaisilta kolmansien osapuolten väitteiltä, sekä korvaamaan Myyjälle sellaiset vahingot, jotka ovat seurausta Asiakkaan (a) sopimusrikkomuksesta; (b) tämän sopimuksen vastaisesta Palvelun käytöstä; (c) Palvelussa myymästä tai markkinoimasta tavarasta tai palvelusta tai siihen liittyvästä virheestä tai ongelmatapauksesta sekä Asiakkaan aineistosta; tai (d) laiminlyönnistä noudattaa Palveluun liitettyjen kolmansien osapuolten palvelujen sopimusehtoja ja niitä koskevasta Asiakkaan sopimusrikkomuksesta.

Palvelu sisältää integraatioita kolmansien osapuolten palveluihin. Myyjä ei vastaa kolmannen osapuolen palvelusta tai kolmannen osapuolen palvelusta Palveluun tuotavasta aineistosta. Kolmannen osapuolen palveluun sovelletaan yksinomaan kyseistä palvelua koskevia sopimusehtoja.

Salassapito

Osapuolet pitävät salassa kaikki toista osapuolta tai sen asiakasta sekä niiden toimintaa koskevat liikesalaisuudet sekä muut luottamukselliset tiedot, jotka on sellaisiksi merkitty tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä (“Tieto”). Osapuoli ei paljasta tai käytä omaksi tai kenenkään muun hyväksi tällaisia Tietoja mitenkään muuten kuin tämän sopimuksen mukaisten tehtävien suorittamiseksi on tarpeen.

Salassapitovelvoitteen alaisia eivät ole sellaiset Tiedot, jotka

  1. ovat julkisia tai tulevat julkisiksi salassapitovelvoitteen voimassaolon aikana;
  2. ovat oikeutetusti osapuolen tiedossa ennen kuin osapuoli vastaanottaa saman Tiedon toiselta osapuolelta;
  3. osapuoli vastaanottaa sellaiselta kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus ilmaista Tiedot osapuolelle; tai
  4. osapuoli on itsenäisesti ja todistettavasti kehittänyt hyödyntämättä Tietoja.

Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

Myyjällä on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, joka ottaa vastatakseen Myyjän sopimusvelvoitteet olennaisilta osiltaan.

Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kulloinkin käynnissä olevan sopimuskauden loppuun toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle osapuolelle viimeistään 30 päivää ennen laskutuskauden päättymistä.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei toinen osapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään 30 päivän määräajan puitteissa.

Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä

Sopimuksen päättyessä Myyjällä on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa Asiakkaan aineiston siirtämiseen Asiakkaalle itselleen tai Asiakkaan osoittamalle taholle. Myötävaikutusvelvollisuus on voimassa 3 kk sopimuksen päättymisestä. Myötävaikutusvelvollisuuteen liittyviin töihin sovelletaan Myyjän hinnastoa.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, ellei erikseen toisin sovita.